Patiesība par bezmaksas auto apmācību

CSDD twww.autoskola-presto.com bezmaksas auto apmācībaeorētiskais eksāmens, kuru paredz autovadīšanas kursi, lai iegūtu B kategorijas autovadītāja tiesības, ilgst 30 minūtes, kopumā tiek uzdoti 30 jautājumi. Eksaminējamais ir nokārtojis autovadītāja tiesības, ja ir pieļāvis ne vairāk par trim nepareizām atbildēm. Eksāmens ir jākārto datorizēti un to var darīt gan latviešu, gan krievu valodā. Teorētiskajam eksāmenam kursanti tiek sagatavoti autoskolā, kurā tiek nodrošināta autovadītāju apmācība. Parasti šīs teorētiskās nodarbības aizņem 4-5 nedēļas, atkarībā no nodarbību skaita nedēļā. Katra autoskola rīko eksāmenu, lai pārbaudītu kursanta gatavību nokārtot valsta eksāmenu CSDD un to, cik zinošs ir kursants, lai auto apmācība tiktu uzskatīta par atbilstošu vajadzīgajām auto vadīšanas teorētiskajām zināšanām. Lai neuzķertos uz neticami lētiem, bet nekvalitatīviem auto skolu piedāvājumiem, ir jāzina patiesība par bezmaksas auto apmācību.

 

Autokursi iesākas ar to, ka kursants tiek iekļauts apmācāmo grupā un nosaka nepieciešamo apmācību stundu skaitu. Vienas mācību stundas ilgums ir 45 minūtes. Autovadītāju kursi notiek lekciju un diskusiju veidā saskaņā ar apmācības programmas saturu pēc noteikta grafika, noteiktā vietā. Nodarbību laikā aizliegts risināt tematiskos uzdevumus, bet nodarbības jāvelta attiecīgās tēmas un neskaidro, sarežģītāko jautājumu skaidrošanai. Autovadītāju apmācība nosaka, ka apmācību laikā var būt kontroldarbi un eksāmeni, lai pasniedzējs varētu noteikt zināšanu līmeni un gatavību iegūšanas eksāmeniem, kuru rezultātā iegūst autovadītāja tiesības. Beidzoties teorētiskajai apmācībai, parasti jākārto auto skolas teorētiskais eksāmens, kura pieņemšanas un vērtēšanas kārtībai jābūt atspoguļotai noslēgtajā apmācības līgumā. Par nodarbību neapmeklēšanu autoskola ir tiesīga atskaitīt no mācību grupas, līdz ar to apmācības jāsāk no jauna. Svarīgi, lai autoskolā strādā kvalificēti instruktori, kuri kursantam spēj iemācīt arī drošas braukšanas pamatprincipus – tas ievērojami atvieglo eksāmena kārtošanu CSDD, un auto apmācība ir veiksmīgāka, jo eksāmena kārtotāji jūtas pārliecināti par savām auto vadīšanas prasmēm. Jāapzinās, ka pirmajā vietā kā ceļu satiksmes negadījumu un autokatastrofu izraisītāji vainojami dažādi uzmanības traucēkļi – mobilie telefoni, citi pasažieri, smēķēšana, mūzika un ēšana. Tas attiecināms arī uz procesu, kamēr norit autovadīšanas kursi, un kursants vēl mācās braukt – lai autovadītāju kursi būtu kvalitatīvi, apmācībām jānorit atbilstošā, droša vidē.

 

CSDD teorijas eksāmenā iekļauti šādi jautājumi, kuri jāzina visiem, kuri vēlas iegūt B kategorijas autovadītāja tiesības: vispārīgie jautājumi; Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumi; ceļu zīmes, apzīmējumi, ceļu satiksmes regulēšana; drošas transporta līdzekļa vadīšanas tehniskie aspekti; ceļu satiksmes drošība un administratīvā, kriminālā un citu autovadītāja atbildība; noteikumi saistībā ar automobiļa ekspluatēšanas tiesībām; braukšana ceļu satiksmē; faktori, kuri var sekmēt avārijas izraisīšanu; pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana u.c. Autovadītāju kursi nodrošina, lai šīs zināšanas tiktu pilnvērtīgi apgūtas.

 

Autovadītāju apmācība ietver vadīšanas eksāmenu, kurš sastāv no trim posmiem: 1) zināšanu pārbaude par transportlīdzekli – prasme pārbaudīt automobili, veicot vienu pārbaudi, kas var būt saistīta ar riepām, riteņu maiņu, eļļas, šķidruma līmeņiem, ārējo apgaismes ierīci, gaismas signāliem; 2) figūru izpilde jāizpilda „stāvvieta paralēli braukšanas virzienam” un viena no figūrām, ko izvēlas datorprogramma; 3)braukšana ceļu satiksmē – prasmju un iemaņu pārbaude, lietojot transportlīdzekli uz koplietošanas ceļiem.Vadīšanas eksāmena laikā inspektors vērtē iemaņas un prasmes pārvaldīt transportlīdzekli un kursanta spēju droši piedalīties ceļu satiksmē – to iemāca autokursi.Autovadītāju apmācība nav bijusi veiksmīga un autovadītāja apliecība nav iegūta, un vadīšanas eksāmens nav nokārtots, ja ir pieļauta: a)bīstama kļūda; b) vairāk kā divas vienāda rakstura vidēji smagas kļūdas vai vairāk kā trīs dažāda rakstura vidēji smagas kļūdas; c) vairāk kā piecas nenozīmīgas kļūdas. Tiem, kas izvēlēsies kārtot braukšanas eksāmenu ar automašīnu, kas aprīkota ar automātisko ātrumkārbu, vadītāja apliecībā tiks ierakstīts starptautisks kods 78, bet tiem, kas vēlēsies vadīt automašīnu ar mehānisko ātrumkārbu, būs vēlreiz jākārto vadīšanas eksāmens ar atbilstoši aprīkotu automašīnu, bet no jauna nebūs jāiziet autovadīšanas kursi. Pirms braukšanas eksāmena tāpat ir jānokārto teorētiskais eksāmens, neņemot vērā, ar kādu automašīnu pēc tam tiks kārtota braukšana.